1 مقررات عمومی

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО «ТРИСКИРАН» (далее – Оператор).

 1. این اپراتور به عنوان هدف و شرایط اصلی اجرای فعالیت هایش، رعایت حقوق و آزادی های انسان و شهروندان در پردازش اطلاعات شخصی خود، از جمله حفاظت از حریم خصوصی، اسرار شخصی و خانوادگی است.
 2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://triskirun.ru.

2. Основные понятия, используемые в Политике

 1. پردازش خودکار اطلاعات شخصی - پردازش اطلاعات شخصی با استفاده از امکانات رایانه؛
 2. مسدود کردن اطلاعات شخصی - خاتمه موقت پردازش اطلاعات شخصی (به جز مواردی که پردازش برای تعیین مشخصات شخصی ضروری است)؛
 3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://triskirun.ru;
 4. سیستم اطلاعاتی داده های شخصی - مجموعه ای از اطلاعات شخصی موجود در پایگاه های داده و اطمینان از پردازش آنها از فناوری اطلاعات و وسایل فنی است.
 5. شخصی سازی اطلاعات شخصی یک عمل است، به همین دلیل غیرممکن است که بدون استفاده از اطلاعات اضافی، تعلق اطلاعات شخصی به یک کاربر خاص یا سایر اطلاعات شخصی، تعیین شود.
 6. پردازش اطلاعات شخصی - هر گونه عملیات (جراحی) و یا مجموعه ای از اقدامات (عملیات) با استفاده از تجهیزات اتوماسیون و یا بدون استفاده از چنین وسایلی را با داده های شخصی، از جمله جمع آوری، ضبط، انباشت، ذخیره سازی، روشن (به روز رسانی، اصلاح)، استخراج انجام، استفاده، انتقال (توزیع، ارائه، دسترسی)، شخصی سازی، مسدود کردن، حذف، تخریب اطلاعات شخصی؛
 7. اپراتور - عمومی بدن، شهرداری، یک فرد حقوقی یا طبیعی، به تنهایی یا همراه با دیگران، سازماندهی و (یا) انجام پردازش اطلاعات شخصی، و همچنین تعریف هدف از پردازش داده های شخصی، ترکیب داده های شخصی به پردازش، اقدامات (عملیات) در رابطه با با اطلاعات شخصی؛
 8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://triskirun.ru;
 9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://triskirun.ru;
 10. ارائه اطلاعات شخصی - اقداماتی جهت افشای اطلاعات شخصی به یک فرد خاص یا یک حلقه خاص از افراد؛
 11. توزیع اطلاعات شخصی - هر عمل با هدف افشای اطلاعات شخصی به تعداد نامحدود نفر (اطلاعات شخصی) و یا به آشنا شدن با داده های شخصی از عموم مردم، از جمله افشای اطلاعات شخصی در رسانه ها، قرار دادن در شبکه های اطلاعاتی و ارتباط از راه دور و یا ارائه دسترسی به اطلاعات شخصی به هر شیوه دیگر؛
 12. انتقال بین المللی داده های شخصی - انتقال اطلاعات شخصی به قلمرو یک کشور خارجی به اختیارات یک دولت خارجی، به یک شخص حقوقی خارجی خارجی یا خارجی؛
 13. تخریب اطلاعات شخصی - هر گونه اقدام و در نتیجه اطلاعات شخصی برگشت ناپذیر با عدم توانایی در بازگرداندن بیشتر محتویات داده های شخصی در سیستم اطلاعات داده های شخصی و (یا) که نتیجه آن رسانه ضبط اطلاعات شخصی نابود نابود شده است.

3 اپراتور میتواند اطلاعات شخصی کاربر را پردازش کند

 1. نام خانوادگی، نام خانوادگی، نام خانوادگی؛
 2. آدرس ایمیل
 3. سال، ماه، تاریخ و محل تولد؛
 4. عکس ها؛
 5. همچنین در سایت است جمع آوری و پردازش داده ها ناشناس در مورد بازدید کنندگان (از جمله فایل های «کوکی») با کمک آمار سرویس اینترنت (یاندکس و Google Analytics معیارهای و دیگران) وجود دارد.
 6. داده های فوق بیشتر در متن خلاصه می شوند. سیاست ها با مفهوم کلی داده های شخصی متحد می شوند.

4 اهداف پردازش اطلاعات شخصی

 1. Цель обработки персональных данных Пользователя — اطلاع دادن به کاربر با ارسال ایمیل؛ ارائه دسترسی به کاربر برای خدمات، اطلاعات و / یا مواد موجود در وب سایت.
 2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты contact@triskirun.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
 3. داده های غیر شخصی شخصی که با استفاده از سرویس های آمار اینترنت جمع آوری شده است، برای جمع آوری اطلاعات در مورد اقدامات کاربران در سایت، بهبود کیفیت سایت و محتوای آن است.

5 مبنای قانونی برای پردازش اطلاعات شخصی

 1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://triskirun.ru. با تکمیل فرم های مناسب و / یا ارسال اطلاعات شخصی خود به اپراتور، کاربر با این سیاست موافقت می کند.
 2. اپراتور دسته اطلاعات شناسایی شخصی در مورد کاربر، آن است که اگر در تنظیمات مرورگر کاربر مجاز (از جمله صرفه جویی در فایل «کوکی» و استفاده از تکنولوژی جاوا اسکریپت).

6 سفارش جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال و سایر انواع پردازش اطلاعات شخصی

ایمنی اطلاعات شخصی پردازش شده توسط اپراتور از طریق اجرای اقدامات قانونی، سازمانی و فنی ضروری است که به طور کامل با الزامات قانون فعلی در زمینه حفاظت از اطلاعات شخصی مطابقت دارد.

 1. اپراتور امنیت اطلاعات شخصی را تضمین می کند و تمام اقدامات احتمالی را که مانع دسترسی به اطلاعات شخصی افراد غیر مجاز می شود، می گیرد.
 2. داده های شخصی کاربر هرگز تحت هیچ شرایطی به اشخاص ثالث منتقل نخواهد شد، به جز موارد مربوط به اجرای قانون فعلی.
 3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
 4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7 انتقال بین المللی از اطلاعات شخصی

 1. اپراتور قبل از شروع انتقال مرزی از اطلاعات شخصی باید اطمینان حاصل شود که دولت خارجی، قلمرو آن قرار است به انجام انتقال اطلاعات شخصی، فراهم می کند حفاظت قابل اعتماد از حقوق افراد اطلاعات شخصی.
 2. انتقال مرزی از اطلاعات شخصی به کشورهای خارجی با شرایط فوق برآورده نمی کنند، می توان تنها در صورتی است که رضایت کتبی از موضوع از اطلاعات شخصی در انتقال مرزی از اطلاعات شخصی و / یا عملکرد یک قرارداد، یک حزب است که موضوع از اطلاعات شخصی وجود دارد انجام شده است.

8. مقررات نهایی

 1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты contact@triskirun.ru.
 2. این سند هر گونه تغییر در سیاست پردازش داده های شخصی توسط اپراتور را منعکس می کند. این سیاست برای یک دوره زمانی معتبر است تا آنکه با یک نسخه جدید جایگزین شود.
 3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://triskirun.ru/policy/.